|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) HUYỆN TRI TÔN

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

1

Đỗ Minh Trí

UBND huyện

Phó Chủ tịch
(Chủ tịch Hội đồng)

0918665538

 

2

Nguyễn Văn Văn

Phòng NN & PTNT

Trưởng phòng
(Phó Chủ tịch Hội đồng)

0988917993

nvvan1982@gmail.com

3

Huỳnh Thị Thúy

VP. HĐND & UBND huyện

Chánh văn phòng

0919099394

 

4

Lý Văn Chính

Phòng NN & PTNT

P. Trưởng phòng

0913042442

lvchinh24@gmail.com

5

Vanh Si Tha

Phòng Kinh tế - hạ tầng

P. Trưởng phòng

0913624720

pcongthuong.triton@angiang.gov.vn

6

Lưu Thị Mỹ Linh

Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng phòng

0987138876

pvhtt.triton@angiang.gov.vn

7

Trịnh Hữu Phước

Phòng Y tế

Trưởng phòng

0918530867

pyte.triton@angiang.gov.vn

8

Trần Văn Mì

Hội Nông dân huyện

Chủ tịch

0918547051

 

9

Nguyễn Thị Linh Chi

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên
(Thư ký Hội đồng)

0971889949

linhchi.nguyen2809@gmail.com

II

Tổ Giúp việc

1

Lý Văn Chính

Phòng NN & PTNT

P. Trưởng phòng

0913042442

lvchinh24@gmail.com

2

Võ Văn Thanh

VP. HĐND & UBND huyện

Chuyên viên

0946234816

vvthanh85@gmail.com

3

Đỗ Trần Tiến Vũ

Phòng Kinh tế - hạ tầng

Chuyên viên

 

pcongthuong.triton@angiang.gov.vn

4

Lê Văn Dũng

Phòng Văn hóa và Thông tin

Chuyên viên

 

pvhtt.triton@angiang.gov.vn

5

Chi Đô Ryl

Phòng Y tế

Chuyên viên

 

pyte.triton@angiang.gov.vn

6

Phạm Quốc Huy

Hội Nông dân huyện

Chuyên viên

0979449113

quochuy0979449113@gmail.com

7

Ngô Thanh Hoàng

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

0916444151

nthoang1982@gmail.com

8

Nguyễn Thị Linh Chi

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

0971889949

linhchi.nguyen2809@gmail.com