|
Lượt truy cập: 1.306
Tin tức OCOP tỉnh An Giang

Sau hơn hai năm triển khai, Chương trình OCOP đã thực sự là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn An Giang, sức lan tỏa của chương trình mạnh mẽ và được công đồng tích cực đón nhận; các sản phẩm tham gia chương trình phát triển tốt và có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng, cũng như mẫu mã.