|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Điện thoại

Hội đồng

I

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

1

Nguyễn Bảo Sinh

Ủy ban nhân dân thành phố

Phó Chủ tịch

0913 712 551

Chủ tịch Hội đồng

2

Nguyễn Trí Quang

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng

0913 129 020

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Phạm Văn Tiến

Phòng Kinh tế

Phó Trưởng phòng

0903 306 433

Thành viên 

4

Bùi Thị Hoa Lài

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phó Trưởng phòng

0969 444 289

Thành viên

5

Võ Kim Huỳnh Hạnh

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Trưởng phòng

0398 052 836

Thành viên

6

Nguyễn Văn Sử

Phòng Y tế

Trưởng phòng

0918 359 124

Thành viên

7

Võ Văn Nghĩa

Hội Nông dân

Phó Chủ tịch

0913 673 273

Thành viên

8

Phan Thị Mộng Trinh

Phòng Kinh tế

Chuyên viên

0919 612 445

Thành viên

9

Lê Thị Bích Trâm

Phòng Kinh tế

Chuyên viên

088 619 22 99

Thành viên

II

Tổ Giúp việc

1

Phan Thị Mộng Trinh

Phòng Kinh tế

Chuyên viên

0919 612 445

Tổ Trưởng 

2

Lê Thị Hồng Gấm

Văn phòng Thành ủy - HĐND và UBND

Chuyên viên

0918 999 498

Tổ Phó 

3

Nguyễn Thị Diễm Kiều

Phòng Văn hóa và Thông tin

Chuyên viên

0944 512 267

Thành viên

4

Nguyễn Trọng Trung

Phòng Y tế

Chuyên viên

0903 092 725

Thành viên

5

Trần Thị Thu Vân

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên

0917 187 919

Thành viên

6

Trương Khả Vi

Phòng Kinh tế

Chuyên viên

0988 270747

Thành viên