|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) HUYỆN CHÂU PHÚ

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Điện thoại

I

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

1

Nguyễn Thị Ngọc Lan

UBND huyện

Chủ tịch Hội đồng

0982152804

2

Huỳnh Tấn Hưng

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó CT Hội đồng

0918985200

3

Lê Quốc Phong

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Thành viên

0918307647

4

Lê Thị Mỹ Tiên

Phòng Văn hóa - Thông tin

Thành viên

 

5

Phạm Quốc Tuấn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

 

6

Phan Thanh Tâm

Hội Nông dân huyện

Thành viên

 

7

Lê Văn Nhân

Phòng Y tế huyện

Thành viên

 

8

Phạm Quốc Duy

Văn phòng HU, HĐND và UBND

Thành viên

0939041938

9

Dương Thị Thu Nhi

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Thành viên

0973843747

10

Nguyễn Võ Ngọc Châu

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Thư ký

0937613137

II

Tổ Giúp việc

1

Dương Thị Thu Nhi

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Tổ trưởng

0939041938

2

Phạm Quốc Duy

Văn phòng HU, HĐND và UBND

Tổ phó

0973843747

3

Nguyễn Hồ Nhật Tâm

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Tổ viên

0919060838

4

Huỳnh Võ Kim Ngân

Phòng Văn hóa - Thông tin

Tổ viên

0941419912

5

Ngô Bình Tân

Phòng Y tế

Tổ viên

0974592915

6

Hồ Nguyễn Thy Thy

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tổ viên

0988049248

7

Nguyễn Võ Ngọc Châu

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Tổ viên

0937613137