|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban quản lý Nông thôn mới cấp xã

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

ĐT Cơ quan

Di động

Email

I

Xã Phú Hiệp

     

phuhiep@angiang.gov.vn

1

Lê Văn Hiện

Trưởng Ban quản lý

02966.561.403

0918.584.622

phuhiep@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thái Nguyên

Phó Trưởng ban quản lý

02966.561.403

0983.547.840

ntnguyen02@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Diễm Phương

Cán bộ tổng hợp NTM

02966.561.403

0904.77.00.78

diemphuongtnmtcd@gmail.com

II

Xã Hòa Lạc

 

02963.811.106

   

1

Huỳnh Văn Hoàng

Trưởng Ban quản lý

 

0919.027.476

hoalac@angiang.gov.vn

2

La Đức Tạo

Phó Trưởng ban quản lý

 

0943.690.144

hoalac@angiang.gov.vn

3

Đặng Thị Kim Trang Em

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0988.390.158

kimtrang220885@gmail.com

III

Xã Phú Bình

 

02963.811.110

 

phubinh@angiang.gov.vn

1

Lê Thị Kiều Oanh

Trưởng Ban quản lý

 

0919.549.259

ltkoanh02@angiang.gov.vn

2

Phan Công Nhũng

Phó Trưởng ban quản lý

 

0919.224.594

pcnhung@angiang.gov.vn

3

Trần Thị Kim Pha

Phó Trưởng ban quản lý

 

0984.398.631

ttkpha@angiang.gov.vn

4

Huỳnh Thị Thanh Tuyền

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0911.634.926

thanhtuyenphubinh@gamail.com

IV

Xã Bình Thạnh Đông

 

02963.582.740

 

binhthanhdong@angiang.gov.vn

1

Lê Trung Anh

Trưởng Ban quản lý

 

0913.694.356

binhthanhdong@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hậu

Phó Trưởng ban quản lý

 

0939.874.771

binhthanhdong@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Mít

Phó Trưởng ban quản lý

 

0949.834.562

binhthanhdong@angiang.gov.vn

4

Lưu Trọng Tác

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0703.119.678

luutrongtac@gmail.com

V

Xã Hiệp Xương

 

02963.828.741

 

hiepxuong@angiang.gov.vn

1

Nguyễn Văn Tám

Trưởng Ban quản lý

 

0983.828.064

nvtam07@anguang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Sang

Phó Trưởng ban quản lý

 

0919.425.751

nvsang07@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thiện Tâm

Phó Trưởng ban quản lý

 

0985.102.773

nttam13@angiang.gov.vn

4

Võ Thị Diễm

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0397.194.445

vothidiemxuapt@gmail.com

VI

Xã Phú Xuân

 

02963828064

 

phuxuan@angiang.gov.vn

1

Hà Văn Bằng

Trưởng Ban

 

0918.584.619

havanbangpx@gmail.com

2

Nguyễn Thị Phương Linh

Phó Trưởng Ban

 

0918.826.673

linhheogay@gmail.com

3

Lê Thị Kim Xuyến

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0919.046.514

kimxuyen11th@gmail.com

VII

Xã Phú Hưng

 

02963.584.279

 

phuhung@angiang.gov.vn

1

Lê Tấn Phát

Trưởng Ban quản lý

 

0919.140.244

ltphat01@gmail.com

2

Nguyễn Văn Tùng

Phó Trưởng ban quản lý

 

0944.338.922

nguyentungtruc@gmail.com

3

Nguyễn Mỹ Ngọc

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0813.500.720

nguyenmyngocpl@gmail.com

VIII

Xã Tân Hòa

 

02963.827.212

 

tanhoa@angiang.gov.vn

1

Lê Văn Còn

Trưởng Ban quản lý

     

2

Phạm Văn Hùng

Phó Trưởng ban quản lý

 

0983.183.571

pvhung02@angiang.gov.vn

3

Trần Anh Lê

Phó Trưởng ban quản lý

 

0919.021.822

trananhle10031969@gmail.com

4

Nguyễn Quốc Thái

Phó Trưởng ban quản lý

 

0985.060.063

quocthai.tanhoa@gmail.com

5

Trương Thị Cẩm Hường

Phó Trưởng ban quản lý

 

0917.146.697

camhuongtanhoa@gmail.com

6

Nguyễn Thị Nở

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0988.928.069

nguyenthino34@gmail.com

IX

Xã Tân Trung

 

02963.586.071

 

tantrung@angiang.gov.vn

1

Tăng Văn Nê

Trưởng Ban quản lý

 

0916.991.141

sepne1616@gmail.com

2

Nguyễn Quang Vinh

Phó Trưởng ban quản lý

 

0982.827.945

vinhnguyenquang@gmail.com

3

Võ Thanh Tùng

Phó Trưởng ban quản lý

 

0918.527.546

vanhoatantrung@gmail.com

4

Phạm Minh Tân

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0902.700.397

minhtanpham0501@gmail.com

X

Xã Phú Thọ

 

02963.828.062

 

phutho@angiang.gov.vn

1

Giáp Minh Triết

Trưởng Ban quản lý

 

0913.639.202

minhtriet.ptag@gmail.com

2

Lý Minh Châu

Phó Trưởng ban quản lý

 

0972.676.751

lmchau02@angiang.gov.vn

3

Hồ Duy Năng

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0977.497.711

duynangdt01@gmail.com

XI

Xã Phú An

 

02963.829.622

 

phuan@angiang.gov.vn

1

Trần Hữu Sang

Trưởng Ban quản lý

 

0913.625.840

thsang01@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Sang

Phó Trưởng ban quản lý

 

0913.901.912

ntsang03@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tố Như

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0988.297.193

tonhu511@gmail.com

XII

Xã Phú Thạnh

 

02963.820.309

 

phuthanh02@angiang.gov.vn

1

Dương Hoài Phong

Trưởng Ban quản lý

 

0919.532.199

 

2

Trần Thanh Nguyên

Phó Trưởng ban quản lý

 

0948.314.299

 

3

Trần Thiện Tùng

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0985.328.055

 

XIII

Xã Phú Thành

 

02963.811.174

 

phuthanh01@angiang.gov.vn

1

Nguyễn Văn Nghĩa

Trưởng Ban quản lý

     

2

Phan Văn Quí

Phó Trưởng ban quản lý

 

0919.140.246

pvqui@angiang.gov.vn

3

Hồ Văn Ngà

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0919.878.404

vannga1982@gmail.com

XIV

Xã Phú Long

     

phulong@angiang.gov.vn

1

Nguyễn Tấn Phước

Trưởng Ban quản lý

 

0913.624.394

 

2

Hà Hoài Bảo

Phó Trưởng ban quản lý

 

0942.222.762

 

3

Nguyễn Văn Chiến

Phó Trưởng ban phụ trách tổng hợp

 

0983.772.215

 

XV

Xã Phú Lâm

 

02963820029

 

phulam@angiang.gov.vn

1

Nguyễn Văn Bình

Trưởng Ban quản lý

 

0914.150.021

nvbinh@angiang.gov.vn

2

Lê Thành Nhựt

Phó Trưởng ban quản lý

 

0919.761.508

ntnlan02@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó Trưởng ban quản lý

 

0945.599.881

ltnhut1980@gmail.com

4

Nguyễn Xuân Khánh

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0837.497.085

khanhxuan121@gmail.com

XVI

Xã Long Hòa

 

02963.580.023

 

longhoa@angiang.gov.vn

1

Lâm Thành Pha

Trưởng Ban quản lý

 

0913.797.241

ltpha@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Ngọc Thía

Phó Trưởng ban quản lý

 

0976.252.630

truongnguyenanthuyen2012@gmail.com

3

Trần Thị Bích Vân

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0973.824.374

tranthibichvan3012@gmail.com