|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) HUYỆN CHỢ MỚI

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

1

Vũ Minh Thao

UBND huyện

Phó Chủ tịch
(Chủ tịch Hội đồng)

0919460466

chomoi@angiang.gov.vn

2

Lưu Minh Tuấn

Phòng NN & PTNT

Trưởng phòng
(Phó Chủ tịch Hội đồng)

0918065253

lmtuanlxag79@gmail.com

3

Lê Nghĩa Thuấn

Hội Nông dân huyện

Phó Chủ tịch

0918381397

lenghiathuan@gmail.com

4

Phạm Văn Dương

Phòng Kinh tế - hạ tầng

Trưởng phòng

0916665577

duongub@gmail.com

5

Lê Thị Cẩm Nhung

Phòng Văn hóa và Thông tin

P. Trưởng phòng

0918276750

camnhungkienan@gmail.com

6

Phan Tấn Tài

Phòng Y tế

P. Trưởng phòng

 

pyte.chomoi@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Phước Tài

Phòng Tài nguyên và Môi trường

P. Trưởng phòng

0947829919

nptai@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Thanh Tùng

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên
(Thư ký Hội đồng)

0939900443

nttungchomoi@gmail.com

II

Tổ Giúp việc

1

Lâm Tuấn Kiệt

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên
(Tổ trưởng)

0815867912

ltkiet.ag@gmail.com

2

Nguyễn Văn Việt

VP. HĐND & UBND huyện

Chuyên viên

0939140241

chomoi@angiang.gov.vn

3

Võ Thị Minh Tâm

Phòng Kinh tế - hạ tầng

Chuyên viên

0919390246

vtmtam82@gmail.com

4

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phòng Kinh tế - hạ tầng

Chuyên viên

0912196636

huynhtrang8tp@gmail.com

5

Võ Thanh Loan

Phòng Văn hóa và Thông tin

Chuyên viên

0919618878

vtl1988@gmail.com

6

Đàm Thị Huỳnh Mai

Phòng Y tế

Chuyên viên

0867735390

pyte.chomoi@angiang.gov.vn

7

Trần Ngọc Thiện Anh

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên

0899000892

thienanh.ag@gmail.com

8

Hồ Lê Ý Nhi

Trạm Khuyến nông huyện

CB. Trạm Khuyến nông

0916090422