|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Thoại Sơn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ban Chỉ đạo

1

Nguyễn Thị Minh Kiều

Chủ tịch

UBND huyện

Trưởng Ban chỉ đạo

2

Dương Ngọc Lắm

Phó Chủ tịch

UBND huyện

Phó Trưởng ban Chỉ đạo
Phụ trách CT.MTQG xây dựng nông thôn mới

3

Nguyễn Ngọc Điệp

Phó Chủ tịch

UBND huyện

Phó Trưởng ban Chỉ đạo
Phụ trách CT.MTQG Giảm nghèo bền vững

4

Võ Văn Hòa

Trưởng phòng

Phòng Tài chính
 - Kế hoạch

Ủy viên thường trực

5

Lê Văn Đà

Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp
 & PTNT

Ủy viên thường trực

6

Trang Thanh Hải

Trưởng phòng

Phòng Lao động - TB & XH

Ủy viên thường trực

7

Nguyễn Văn Lẹ

Chỉ huy Trưởng

BCH Quân sự

Ủy viên

8

Nguyễn Minh Hoàng

Trưởng Công an huyện

Công an huyện

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Liên Kim

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh Tế - Hạ tầng

Ủy viên

10

Ngô Văn Quí

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

11

Võ Phước Hiền

Trưởng Phòng

Phòng Nội vụ

Ủy viên

12

Trương Văn Hòa

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ủy viên

13

Nguyễn Văn Đoan

Trưởng Phòng

Phòng Tư pháp

Ủy viên

14

Lê Hiếu Xuyên

Trưởng Phòng

Phòng Tài nguyên & MT

Ủy viên

15

Phạm Quyết Chiến

Chánh văn phòng

P. HĐND - UBND huyện

Ủy viên

16

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó Chánh văn phòng

P. HĐND - UBND huyện

Ủy viên

17

Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên viên

Phòng Y tế

Ủy viên

18

Trần Phan Minh Khiêm

Giám đốc

TT. GDNN-GDTX huyện

Ủy viên

19

Trần Ngọc Thanh

Giám đốc

TT. Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ủy viên

20

Cao Minh Lễ

Giám đốc

Trung tâm Y tế huyện

Ủy viên

21

Trang Hoàng Phong

Phó Đài

Đài truyền thanh huyện

Ủy viên

22

Phạm Thế Hùng

Giám đốc

 BQLDA ĐTXD khu vực

Ủy viên

23

Huỳnh Trang Đẳng

Giám đốc

Kho bạc Nhà nước huyện

Ủy viên

24

Khưu Thiện Tứ

Chi cục Trưởng

 Chi cục Thống kê

Ủy viên

25

Lâm Thanh Hải

Giám đốc

Điện lực Thoại Sơn

Ủy viên

26

Nguyễn Tuấn Huy

Giám đốc

Xí nghiệp Điện nước huyện

Ủy viên

27

Huỳnh Ngọc Danh

Chủ tịch

UBND xã Vĩnh Phú

Ủy viên

28

Nguyễn Thiện Bảo

Chủ tịch

UBND xã Vĩnh Trạch

Ủy viên

29

Lê Hiền Hòa

Chủ tịch

UBND xã Thoại Giang

Ủy viên

30

Trần Thị Phong Lan

Chủ tịch

UBND xã Định Thành

Ủy viên

31

Trần Trọng Danh

Chủ tịch

UBND xã Định Mỹ

Ủy viên

32

Phạm Văn Suôl

Chủ tịch

UBND xã Vĩnh Khánh

Ủy viên

33

Khưu Tấn Hoàng

Chủ tịch

UBND xã Vĩnh Chánh

Ủy viên

34

Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch

UBND xã Tây Phú

Ủy viên

35

Lê Kỳ Đỏ

Chủ tịch

UBND xã An Bình

Ủy viên

36

Trần Hữu Giàu

Chủ tịch

UBND xã Vọng Đông

Ủy viên

37

Lê Hồng Dân

Chủ tịch

UBND xã Bình Thành

Ủy viên

38

Văng Công Khanh

Chủ tịch

UBND xã Phú Thuận

Ủy viên

39

Lê Quốc Thắng

Chủ tịch

UBND xã Vọng Thê

Ủy viên

40

Võ Hoàng Tâm

Chủ tịch

UBND xã Vọng Thê

Ủy viên

41

Nguyễn Ngọc Thơ

Trưởng Ban Dân vận
- CT. UBMTTQVN huyện

Ban Dân vận;
UBMTTQVN huyện

Ủy viên

42

Huỳnh Công Trường

Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ủy viên

43

Nguyễn Đình Chưởng

Chủ tịch

Hội Nông dân huyện

Ủy viên

44

Huỳnh Tấn Đức

Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh huyện

Ủy viên

45

Dương Triết Minh

Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Ủy viên

46

Nguyễn Văn Khảm

Chủ tịch

Hội Khuyến học huyện

Ủy viên

47

Ngô Chí Tâm

Giám đốc

Bảo hiểm
 Xã hội huyện

Ủy viên

48

Nguyễn Phước Điền

Giám đốc

PGD NHCSXH huyện

Ủy viên

49

Đỗ Ngọc Nam

Chủ tịch

LĐLĐ huyện

Ủy viên

50

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Bí thư

Đoàn TNCS HCM huyện

Ủy viên