|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã huyện Thoại Sơn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

ĐT Cơ quan

Di động

Email

I

Xã Vĩnh Trạch

 

 

 

 

1

Nguyễn Thiện Bảo

Trưởng Ban quản lý

02962.245.864

0909.056.119

ntbao@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Đức Kỳ

Phó Trưởng ban quản lý

 

0772.114.333

nguyenky235078@gmail.com

3

Mai Bá  Lộc

Phó Trưởng ban quản lý

 

0939.737.595

mbloc@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Minh Trường

Phó Trưởng ban quản lý

 

0989.862.951

minhtruong222@gmail.com

5

Phan Thành Tâm

Phó Trưởng ban quản lý -
CB Tổng hợp NTM

 

0988.048.908

pttam908@gmail.com

II

Xã Định Thành

 

 

 

 

6

Trần Thị Phong Lan

Trưởng ban

02966.590.814

984,128,887

ttplan@angiang.gov.vn

7

Phạm Hoàng Cảnh

Phó Trưởng ban

 

989,525,597

Phcanh83@gmail.com

8

Huỳnh Mỷ Xuyên

Cán bộ tổng hợp

 

971,868,761

huynhxuyen91@gmail.com

III

Xã Định Mỹ

 

 

 

 

9

Trần Trong Danh

Trưởng Ban quản lý

02963.710.989

0913.972.136

 

10

Nguyễn Văn Đựng

Phó Trưởng ban quản lý

 

0979.990.490

 

11

Phan Minh Triết

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0917.144.755

pmtriet@angiang.gov.vn

IV

Xã Thoại Giang

 

 

 

 

12

Lê Hiền Hòa

Trưởng Ban quản lý

 

0919622955

 

13

Trần Ngân Sơn

Phó Trưởng ban quản lý

 

0939924300

 

14

Nguyễn Văn Bổn

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0966527812

nvbon2017@gmail.com

V

Xã Vĩnh Phú

 

 

 

 

15

Huỳnh Ngọc Danh

Trưởng Ban quản lý

02963.891.403

0913.877.986

hndanh@gmail.com

16

Nguyễn Trung Hiếu

Phó Trưởng ban quản lý

 

0932.999.196

nguyentrunghieu0932999196@gmail.com

17

Trần Thị Kim Thủy

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0909.056.774

kimthuy101181@gmail.com

VI

Xã Bình Thành

 

 

 

 

18

Lê Hồng Dân

Trưởng Ban quản lý

 

0834.738.727

Lhdan02@angiang.gov.vn

19

Lê Trung Đỉnh

Phó Trưởng ban quản lý

 

0908.158.306

letrungdinh79@gmail.com

20

Nguyễn Hữu Phước

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0834.533.384

nhphuoc2702@gmail.com

VII

Xã Vọng Đông

 

 

 

 

21

Trần Hữu Giàu

Trưởng Ban quản lý

02963.731.111

0918.351.325

giauvongdong@gmail.com

22

Nguyễn Hoàng Năng

Phó Trưởng ban quản lý

 

0384.966.850

nguyen3nang@gmail.com

23

Lê Thị Đang

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0365.868.169

dangcongdoanvongdong@gmail.com

VIII

Xã An Bình

 

 

 

 

24

Lê Kỳ Đỏ

Trưởng Ban quản lý

02963.870.953

0387.801.072

 

25

Nguyễn Văn Hai

Phó Trưởng ban quản lý

 

0782.998.455

 

26

Nguyễn Thị Loan

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0329.646.041

ntloan290987@gmail.com

IX

Xã Vọng Thê

 

 

 

 

27

Lê Quốc Thắng

Trưởng Ban quản lý

 

0987.006.880

vongthe@angiang.gov.vn

28

Nguyễn Văn Hôn

Phó Trưởng ban quản lý

 

0948.380.711

 

29

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0969.438.460

 

X

Xã Tây Phú

 

 

 

 

30

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng Ban quản lý

 

0939.181.176

 

31

Đặng Ngọc Thiệt

Phó Trưởng ban quản lý

 

0918.758.028

 

32

Tôn Tấn Nhiều

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0702.941.193

tontannhieu@gmail.com

XI

Xã Mỹ Phú Đông

 

 

 

 

33

Võ Hoàng Tâm

Trưởng Ban quản lý

02963.730.012

098.587.9343

hoangtammpd@gmail.com

34

Nguyễn Văn Song

Phó Trưởng ban quản lý

 

0939.229.988

nguyenvansongab@gmail.com

35

Võ Thị Huệ

Cán bộ tổng hợp NTM

 

037.704.1689

0377041689hue@gmail.com

XII

Xã Vĩnh Khánh

 

 

 

 

36

Phạm Văn Suôl

Trưởng Ban quản lý

02963.871.332

0913.971.861

pvsuol@angiang.gov.vn

37

Lê Kông Bảo

Phó Trưởng ban quản lý

 

0983.888.255

baovpdkdts@gmail.com

38

Nguyễn Tri Phương

Phó Trưởng ban quản lý

 

0939.312.169

triphuong2013@gmail.com

39

Thái Thị Alin

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0354.042.884

thaithialincd@gmail.com

XIII

Xã Vĩnh Chánh

 

 

 

 

40

Khưu Tấn Hoàng

Trưởng Ban quản lý

02963.878.031

0913.952.016

vinhchanh@angiang.gov.com

41

Đặng Văn Sở

Phó Trưởng ban quản lý

 

0919.140.835

dvso1976@gmail.com

42

Đặng Chí Bình

Phó Trưởng ban quản lý

 

0948.244.911

 

43

Huỳnh Trung Hiếu

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0375.224455

bqlxdntmvinhchanh@gmail.com

XIV

Xã Phú Thuận

 

 

 

 

44

Văng Công Khanh

Trưởng Ban quản lý

 

0918663733

 

45

Trần Thị Lệ Thanh

Phó Trưởng ban quản lý

 

0976787831

tranthilethanh1979@gmail.com

46

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0362773114

nttnguyendh13tp@gmail.com