|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn

Địa chỉ: 356 - Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, TT.Núi Sặp, Thoại Sơn, An Giang

Máy trực: (02966) 259.003

Email: pnnptnt.thoaison@angiang.gov.vn 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

ĐT Cơ quan

Di động

Email

1

Dương Ngọc Lắm

Phó Chủ tịch UBND huyện - Chánh Văn phòng Điều phối;

 

0913.738.941

dnlamts@gmail.com
dnlam@angiang.gov.vn

2

Lê Văn Đà

TP.Nông nghiệp & PTNT – Phó Chánh Văn phòng Điều phối;

02966.259.003

08345.33.666

ledatayphu@gmail.com

3

Nguyễn Thị Phương Thảo

P.Chánh VP.HĐND-UBND huyện - Thành viên;

 

0919.060.754

thaolam07@gmail.com

4

Huỳnh Lê Trung

Phó Trưởng P.Kinh tế - Hạ tầng Thành viên

02963.879.603

0913.952.010

pcongthuong.thoaison@angiang.gov.vn

5

Võ Thị Lệ Hòa

Phó Trưởng P.Tài nguyên & MT Thành viên

02963.711.644

0919.017.644

vtlhoa@angiang.gov.vn

6

Đặng Thị Xuân Mai

CV VP. HĐND và UBND huyện Thành viên

02963.732.770

0822.966.629

dtxmaicm@gmail.com

7

Phạm Thị Kim Loan

CV Phòng Nông nghiệp & PTNT  Thành viên

02966.259.003

0977.989.627

ptkloan.ts@gmail.com

8

Nguyễn Văn Bé Tám

CV Phòng Nội vụ
Thành viên

02963.879.125

0375.857.864

pnoivu.thoaison@angiang.gov.vn

9

Trần Quốc Phong

CB. BQL DA  ĐTXD khu vực
Thành viên

 

0939.546.123

phong.bqldatsag@gmail.com

10

Nguyễn Bá Di

CV Phòng Lao động – TB&XH
 Thành viên

 

0978.074.787

pldtbxh.thoaison@angiang.gov.vn

11

Nguyễn Thanh Sang

CV Chi cục Thống kê huyện
Thành viên

 

0352.893.076

cctk.thoaison@angiang.gov.vn

12

Nguyễn Trọng Toàn

CV VP. HĐND và UBND huyện Thành viên

 

0975.022.235

 

13

Trần Tiến Lãm

CV Phòng Văn hóa và Thông tin
 Thành viên

02963.879.145

0918.706.984

pvhtt.thoaison@angiang.gov.vn

14

Lê Nam Thắng

CV Phòng  Giáo dục và Đào tạo
 Thành viên

 

0909.626.485

pgddt.thoaison@angiang.gov.vn

15

Nguyễn Thành Tuấn

, Cán bộ Trạm Thủy lợi huyện
Thành viên

02966.259.127

0906.716.812

nttuan04@angiang.gov.vn