|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) THỊ XÃ TÂN CHÂU

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

1

Đặng Văn Nê

Ủy ban nhân dân thị xã

Phó Chủ tịch
(Chủ tịch Hội đồng)

0913831589

 

2

Võ Thị Loan

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng
(Phó Chủ tịch Hội đồng)

0987656858

vtloan0878@gmail.com

3

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phòng Văn hóa - Thông tin

 Thành viên

0939797355

 

4

Đinh Thị Hồng Cúc

Phòng Y tế

Thành viên

 

 

5

Nguyễn Trần Tuấn Trinh

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

0919955554

 

6

Thái Trân

Hội Nông dân thị xã

Thành viên

0902474589

 

7

Phạm Văn Hải

Phòng Kinh tế

Phó Trưởng phòng
(Thư ký Hội đồng)

0907268709

pvhai@angiang.gov.vn

II

Tổ Giúp việc

1

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Phòng Kinh tế

Chuyên viên
(Tổ Trương)

0768811616

 

2

Võ Thị Trúc Giang

Văn phòng HĐND và UB

Chuyên viên
(Tổ Phó)

0939021084

votrucgiang0210@gmail.com

3

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Phòng Kinh tế

Thành viên

0377762988

 

4

Dương Phạm Minh Trí

Phòng Văn hóa - Thông tin

Thành viên

0979747009

 

5

Nguyễn Quốc Thanh

Phòng Y tế

Thành viên

0946795559

 

6

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

0907064022