|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) HUYỆN CHÂU THÀNH

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

1

Ông Cù Minh Trọng

UBND huyện

Phó Chủ tịch
Chủ tịch Hội đồng

0916363789

cmtrong@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Phạm Tuấn

Nông nghiệp và PTNT

Trưởng phòng
Phó Chủ tịch  Hội đồng

0918823414

nptuan@angiang.gov.vn

3

Trương Ngọc Lợi

Chủ tịch Hội Nông dân

Thành viên

0939197297

 

4

Huỳnh Văn Mạnh

Trưởng phòng Y tế

Thành viên

0918970796

 

5

Huỳnh Văn Năng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phó Trưởng phòng

0947080767

 

6

Nguyễn Văn Kiếm

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Trưởng phòng

0918527522

 

7

Trần Thanh Phong

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Trưởng phòng

0972650245

 

8

Phạm Ngọc Thanh

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chuyên viên
Thư ký Hội đồng

0353636565

 

II

Tổ Giúp việc

1

Trần Thanh Phong

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Trưởng phòng
Tổ trưởng

0972650245

phongtranthanh712@gmail.com

2

Phạm Ngọc Thanh

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chuyên viên
Tổ phó

0353636565

phamthanhpnn@gmail.com

3

Bùi Thị Thúy Hằng

Phòng Y tế

Thành viên

0966835268

 

4

Trương Thị Thuỳ Trinh

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Thành viên

0919191625

 

5

Trần Quang Nam

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thành viên

0972483060

 

6

Đỗ Minh Huy

Văn phòng HĐND và UBND

Thành viên

0988134843