|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban Quản lý nông thôn mới các xã Thành phố Châu Đốc

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

ĐT Cơ quan

Di động

Email

I

Xã Vĩnh Tế

 

02963861592

   

1

Ngô Thị Quỳnh Loan

Trưởng Ban quản lý

 

0919566589

ntqloan@angiang.gov.vn

2

Thiều Văn Hải

Phó Trưởng ban quản lý

 

0363456571

0764808023

thieuhai84@gmail.com

3

Lê Thanh Hòa

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0985767656

lethanhhoa151277@gmail.com

II

Xã Vĩnh Châu

       

1

Lê Minh Tâm

Trưởng Ban quản lý

02963863994

0968135289

lmtam03@angiang.gov.vn

2

Đang thay đổi nhân sự

Phó Trưởng ban quản lý

     

3

Lê Nguyễn Trường Giang

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0923678116

lntgiang@angiang.gov.vn