|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) HUYỆN TỊNH BIÊN

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Hội đồng đánh giá

1

Nguyễn Thanh Hùng

UBND huyện Tịnh Biên

PCT UBND

CT Hội đồng

0907430919

thanhhungtinhbien@gmail.com

2

Trần Hiếu Thuận

Phòng NN & PTNT

Trưởng phòng

PCT Hội đồng

0388227799

tranthuantbag@yahoo.com.vn

3

Lê Thái Thuận

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phó Trưởng phòng

0913965785

ltthuantd@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thuý Kiều

Phòng Văn hoá - Thông tin

Trưởng phòng

0388724868

thuykieutb@gmail.com

5

Trương Chính Tâm

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng

0918401838

truongchinhtam@gmail.com

6

Trình Quốc Toàn

Phòng Lao động - TB và Xã hội

Trưởng phòng

0977018883

trinhquoctoan1976@gmail.com

7

Nguyễn Hùng Cường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Trưởng phòng

0918401818

nhcuong.tnmt@gmail.com

8

Phạm Thanh Hải

Phòng Y tế

Trưởng phòng

0918436198

 

9

Ngô Văn Đôn

Đài Truyền thanh huyện

Phó Trưởng Đài

0918213099

ngovandon3099@gmail.com

10

Trần Phước Hiểu

Hội Nông dân huyện

Phó Chủ tịch

0979769719

tranphuochieu15@gmail.com

11

Néang Srây Mum

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Chủ tịch

0939777868

hoiphunutb@yahoo.com.vn

12

Đỗ Minh Sang

Đoàn Thanh niên CS HCM

Bí thư

0349518399

dmsang1987@gmail.com

II. Tổ Giúp việc

1

Trần Hiếu Thuận

Nông nghiệp & PTNT

Trưởng phòng

Tổ trưởng

0388227799

tranthuantbag@yahoo.com.vn

2

Trịnh Văn Mãi

Nông nghiệp & PTNT

Phó Trưởng phòng

Tổ phó

0978200030

trinhmainv@gmail.com

3

Lê Mỹ Lý

Phòng Nông Nghiệp & PTNT

Chuyên viên

Thư ký

0348290728

mylydh14pn@gmail.com

4

Nguyễn Thị Biên Giới

Phòng Nông Nghiệp & PTNT

Chuyên viên

0898996787

nguyenthibiengioi@gmail.com

5

Trần Văn Hải

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chuyên viên

0383005969

bienmaytb2010@gmail.com

6

Lê Văn Ven

Phòng Lao động TB và XH

Chuyên viên

0939070605

venannong@gmail.com

7

Lê Thị Tố Trinh

Phòng Tài nguyên và MT

Chuyên viên

0913648488

trinh.tntm@gmail

8

Nguyễn Thanh Thu Thảo

Phòng Y tế

Chuyên viên

0982769735

thao1980lx830@gmail.com

9

Nguyễn Thị Như Thảo

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chuyên viên

0344495958

nhuthaotbag@gmail.com

10

Lê Phúc Khương

Phòng Văn hóa và Thông tin

Chuyên viên

0915194702

lephuckhuong110693@gmail.com

11

Tạ Minh Triều

CB. Đài Truyền thanh huyện

Chuyên viên

0911500878

minhtrieuttb@gmail.com

12

Nguyễn Thành Bảo

UBND xã Nhơn Hưng

Phó Chủ tịch

0972602000

nguyenthanhbao28@gmail.com

13

Nguyễn Thanh Tuyền

UBND xã An Phú

Phó Chủ tịch

0988617721

 

14

Chau Khonh

UBND xã An Hảo

Phó Chủ tịch

0377773988

chaukhonh@gmail.com

15

Phan Văn Khoa

UBND xã Tân Lập

Phó Chủ tịch

0964999330

pvkhoa@angiang.gov.vn

16

Nguyễn Văn Sơn

UBND xã Thới Sơn

Phó Chủ tịch

0939564336

thoison@angiang.gov.vn

17

Thái Văn Hoanh

UBND xã Vĩnh Trung

Phó Chủ tịch

0919133303

 

18

Tống Hoài Ân

UBND xã An Cư

Phó Chủ tịch

0989223493

 

19

Nguyễn Thanh Sơn

UBND xã Văn Giáo

Phó Chủ tịch

0986036489

son070979@gmail.com

20

Lê Thành Khang

UBND xã Tân Lợi

Phó Chủ tịch

0969999633

lthkhang@angiang.gov.vn

21

Lê Văn Tâm

UBND xã An Nông

Phó Chủ tịch

0916271509

annong@angiang.gov.vn

22

Trần Văn Vinh

UBND xã Núi Voi

Phó Chủ tịch

0986901998

 

23

Nguyễn Công Sơn

UBND TT Nhà Bàng

Phó Chủ tịch

0919161941

 

24

Ngô Thanh Dũng

UBND TT Tịnh Biên

Phó Chủ tịch

0918601415

dungtttinhbien@gmail.com

25

Huỳnh Thọ Lộc

UBND TT Chi Lăng

Phó Chủ tịch

0962310270

 

26

Lê Thị Kim Thoa

UBND xã Nhơn Hưng

Cán bộ phụ trách OCOP

0396456096

lethikimthoa096@gmail.com

27

Nguyễn Văn Đẳng

UBND xã An Phú

Cán bộ phụ trách OCOP

0386059345

ngdangtb82@gmail.com

28

Phạm Văn Thái

UBND xã An Hảo

Cán bộ phụ trách OCOP

0988881621

phamvanthai482020@gmail.com

29

Nguyễn Hồng Thanh

UBND xã Tân Lập

Cán bộ phụ trách OCOP

0779818335

 

30

Trần Văn Thông

UBND xã Thới Sơn

Cán bộ phụ trách OCOP

0973822998

thoison@angiang.gov.vn

31

Nguyễn Song Minh Nhựt

UBND xã Vĩnh Trung

Cán bộ phụ trách OCOP

0941551552

 

32

Phan Văn Sang

UBND xã An Cư

Cán bộ phụ trách OCOP

0917669917

vansang8386@gmail.com

33

Nguyễn Thị Liền

UBND xã Văn Giáo

Cán bộ phụ trách OCOP

0974991169

ntliendh9tt@gmail.com

34

Chau Huỳnh Phương

UBND xã Tân Lợi

Cán bộ phụ trách OCOP

0909995390

chphuong@angiang.gov.vn

35

Nguyễn Thị Trúc Bình

UBND xã An Nông

Cán bộ phụ trách OCOP

0946649808

nttbinh@angiang.gov.vn

36

Nguyễn Thanh Liêm

UBND xã Núi Voi

Cán bộ phụ trách OCOP

0972816700

 

37

Nguyễn Thiện Tâm

UBND TT Nhà Bàng

Cán bộ phụ trách OCOP

0977399552

 

38

Huỳnh Thanh Tuấn

UBND TT Tịnh Biên

Cán bộ phụ trách OCOP

0916719125

thanhtuan0281@gmail.com

39

Lâm Văn Phó

UBND TT Chi Lăng

Cán bộ phụ trách OCOP

0916699751

 

40

Néang Quanh Ny

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Chuyên viên

0838430207

hoiphunutb@yahoo.com.vn

41

Ngô Thị Trúc Linh

Huyện đoàn

Chuyên viên

0948933363

ngolinhtb@gmail.com

42

Nguyễn Thị Phượng

Hội nông dân huyện

Chuyên viên

0988298048

phuong8su@gmail.com