|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) HUYỆN THOẠI SƠN

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Điện thoại

Hội đồng

I

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

1

Dương Ngọc Lắm

 Ủy ban nhân dân huyện

Phó Chủ tịch

0913738941

Chủ tịch Hội đồng

2

Lữ Thị Kim Dung

Nông nghiệp và PTNT

Phó Trưởng phòng

0388796165

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Lê Minh Thắng

Kinh tế và Hạ tầng

Phó Trưởng phòng

0353636565

Thành viên

4

Trương Văn Hòa

Văn hoá và Thông tin

Trưởng phòng

0918160592

Thành viên

5

Võ Thị Lệ Hòa

Tài nguyên - Môi trường

Phó Trưởng phòng

0919017644

Thành viên

6

Võ Văn Hòa

Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng

0913121241

Thành viên

7

Trang Hoàng Phong

Đài truyền thanh

Phó Trưởng

0907083082

Thành viên

8

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Hội Nông dân huyện

Phó Chủ tịch

0918114461

Thành viên

9

Nguyễn Văn Hoàng

Phòng Y tế huyện

Chuyên viên

0907820536

Thành viên

10

Phạm Thị Kim Loan

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chuyên viên

0977989627

Thành viên

11

Võ Thị Mỹ Hòa

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chuyên viên

0967923414

Thành viên - Thư ký Hội đồng

II

Tổ Giúp việc

1

Phạm Thị Kim Loan

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chuyên viên

0977989627

Tổ Trưởng

2

Đặng Thị Xuân Mai

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyên viên

0822966629

Tổ Phó

3

Huỳnh T. Như Huyền

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chuyên viên

0939365122

Thành viên

4

Trần Tiến Lãm

Phòng Văn hoá và Thông tin

Chuyên viên

0918706984

Thành viên

5

Nguyễn Trọng Toàn

Phòng Y tế

Chuyên viên

0975022235

Thành viên

6

Võ Thị Mỹ Hòa

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chuyên viên

0967923414

Thành viên