|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh

Kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa X thông qua 8 nghị quyết

Chiều 15/8, HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp lần thứ 9 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang: Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh chủ tọa kỳ họp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe thông qua các tờ trình, thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết

Đồng thời, xem xét, thông qua các nghị quyết về: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025; phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật. Trong đó, cần thực hiện phân bổ giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định để nhằm triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, thúc đẩy phát triển và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

Ông Lê Văn Nưng đề nghị, Thường trực, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tỉnh nhà tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. /.

M.L – TC