|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh

An Giang: 340 cán bộ dân vận được tuyên truyền công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Trong các ngày 09, 14 và 15/3/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho 340 đồng chí là Phó Khối vận, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Trưởng hoặc Phó ấp và Nông dân tiêu biểu các “Xã nông thôn mới” và “Nông thôn mới nâng cao” của 06 đơn vị: Huyện An Phú, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới và thị xã Tân Châu.

 

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho cán bộ dân vận tại huyện Chợ Mới vào ngày 15/3/2023

Tại mỗi buổi tuyên truyền, các đại biểu được Báo cáo viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn trong xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao theo văn bản của Trung ương, của Tỉnh; kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2025; “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới” trong tình hình mới.

Cán bộ dân vận huyện Châu Phú và Châu Thành tham dự hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức

Qua hội nghị tuyên truyền, các đại biểu được cung cấp những kiến thức quan trọng  của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa công tác vận động và tổ chức sâu, rộng các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng nông thôn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thanh Tiền