|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Trung Ương

Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển NN - NT bền vững giai đoạn 2021-2-30 tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH về việc ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về