|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Địa phương

Thạnh Mỹ Tây xây dựng nông thôn mới
- Mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân… Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, điều hành trong xây dựng NTM, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Tây Lê Trần Minh Hiếu cho biết: “Thực hiện xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Thạnh Mỹ Tây xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Do đó, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp các tổ chức đoàn thể tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân ý thức về vai trò chủ thể của mình trong trong xây dựng NTM. Từ đó, đồng lòng, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, nhất là nhóm các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn”. 

Hoạt động tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh, các buổi hội nghị, họp dân... Qua đó, đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình hay trong xây dựng NTM, như: Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hình thành nhiều tổ vận động xây dựng cầu, đường, bảo vệ an ninh trật tự… Các mô hình này đã góp phần tích cực vào kết quả xây dựng NTM tại địa phương.

Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể, địa phương còn vận động người dân tình nguyện tham gia đóng góp xây dựng NTM, như: Hiến đất, đóng góp ngày công lao động tham gia cùng địa phương hoàn thành các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phục vụ việc đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Chỉ tính riêng trong năm 2021, nhân dân đã đóng góp trên 2,2 tỷ đồng vào xây dựng NTM tại địa phương.

Các ban, ngành, đoàn thể xã Thạnh Mỹ Tây tích cực thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Thạnh Mỹ Tây đã xác định đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể và huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Ngoài ra, phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí mang tính đột phá để thúc đẩy các tiêu chí khác.

Theo đó, để nâng cao tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên, xã Thạnh Mỹ Tây chú trọng thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Đến nay, có khoảng 10.700 người trên địa bàn xã có việc làm, đạt trên 91% tổng số người có khả năng lao động của địa phương.

Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, tại địa phương đã phát triển 3 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã nông nghiệp, 1 hợp tác xã nuôi lươn theo tiêu chuẩn VietGAP. Các tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp đã chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho 2.867/3.167ha sản xuất nông nghiệp (đạt 90,5%).

Khi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, xã Thạnh Mỹ Tây luôn lồng ghép với các nhiệm vụ thường xuyên của địa phương như gắn việc vận động thực hiện chỉ tiêu 17.3 về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp với kế hoạch của UBND huyện Châu Phú về lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và quản lý xây dựng trên địa bàn huyện; vận động, hướng dẫn hộ chăn nuôi gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Địa phương còn chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, bảo vệ môi trường… Từ đó, giúp diện mạo xã Thạnh Mỹ Tây ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên.

Bà Lê Trần Minh Hiếu cho biết, theo lộ trình trong năm 2022, xã Thạnh Mỹ Tây sẽ thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu NTM. Do đó, Đảng bộ, chính quyền xã Thạnh Mỹ Tây tiếp tục kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực.

Đối với tiêu chí, chỉ tiêu đã hoàn thành, địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, duy trì kết quả, còn các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt sẽ đôn đốc thực hiện. Các nội dung, nhiệm vụ xây dựng NTM sẽ gắn với việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và được thực hiện công khai, dân chủ, phát huy vai trò của người dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và hưởng lợi”.

MỸ LINH