|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG huyện Châu Phú

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang; Máy trực: 02963.689.927; Email: pnnptnt.chauphu@angiang.gov.vn 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

ĐT Cơ quan

Di động

Email

1

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chánh Văn phòng

02963688314

0982152804

ntnlan04@angiang.gov.vn

2

Phan Văn Vấn

Phó Chánh Văn phòng

02963689927

0919094848

pvvan01@angiang.gov.vn

3

Dương Thị Thu Nhi

Thành viên chuyên trách

02963689927

0973952216

dttnhi@angiang.gov.vn

4

Huỳnh Tấn Hưng

Thành viên

02963689927

0918985200

hthung@angiang.gov.vn

5

Trần Bá Lộc

Thành viên

02963688234

0918351376

tbloc@gso.gov.vn

6

Phạm Quốc Duy

Thành viên

02963688314

0973843747

pqduy01@angiang.gov.vn

7

Phạm Minh Thoại

Thành viên

02963689927

0916719074

pmthoai@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Bảo Toàn

Thành viên

02963688564

0912916042

nbtoan@angiang.gov.vn