|
Lượt truy cập: 1.306

Tin tức OCOP tỉnh An Giang

Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang năm 2020
Ngày 12/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang năm 2020

Theo mục tiêu của Kế hoạch nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật) tham gia đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP do Trung ương ban hành; đồng thời, thông qua việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP nhằm khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh của địa phương, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Góp phần triển khai thành công Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án OCOP_AG).

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá tất cả sản phẩm được đề xuất tham gia Đề án OCOP_AG tại địa phương (kể cả các sản phẩm tiềm năng khác). Sản phẩm đã đánh giá tại cấp huyện có khả năng đạt 03 sao trở lên (từ 50 điểm trở lên) theo Bộ tiêu chí, được tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Cụ thể, mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 03 chủ thể kinh tế với 06 sản phẩm tham gia Hội đồng đánh giá cấp huyện và gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh trong năm 2020.

Hình ảnh minh họa Sản phẩm Đường thốt nốt sệt Palmania

 

Hình ảnh minh họa Sản phẩm Tranh từ lá Thốt nốt

 

Về thời gian tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm có tiềm năng từ 03 sao trở lên của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu; các doanh nghiệp đã hoàn thiện việc công bố chất lượng, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc theo quy định của Nhà nước; các doanh nghiệp có các sản phẩm được công nhận tại các hội thi cấp tỉnh; các hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật. Đồng thời, thực hiện theo Chu trình OCOP và Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm do Trung ương ban hành, thời gian cụ thể như sau:

- Đối với Cấp tỉnh: tổ chức đánh giá, phân hạng cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt trước ngày 15/3/2020, đợt 2 trước ngày 25/7/2020 và công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và trao giấy chứng nhận OCOP cho chủ thể của sản phẩm khi UBND tỉnh ký quyết định công nhận.

- Đối với Cấp huyện: tổ chức đánh giá chấm điểm các sản phẩm đăng ký tham gia Đề án OCOP_AG, sản phẩm tiềm năng khác và hoàn thành hồ sơ gửi về cấp tỉnh đợt 1 trước ngày 10/3/2020 và đợt 2 trước ngày 10/07/2020.

Theo đó vào ngày 11/3/2020 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh (theo Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 31/10/2019) đã tổ chức họp đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020. Các sản phẩm được Hội đồng đánh giá và phân hạng gồm có: Đường thốt nốt sệt Palmania và Tranh từ lá thốt nốt (đạt 04 sao); Trà xạ đen, Lạp xưởng bò và Khô cá tra phồng (đạt 03 sao).

Tải về