|
Lượt truy cập: 1.306
Thông tin khác

Theo Kế hoạch phối hợp số 86-KHPH/TĐTN-STP ngày 15/6/2021 giữa Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2021 nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật