|
Lượt truy cập: 1.306
Hoạt động của Trung Ương

(MPI) – Ngày 02/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1379/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.


- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 28/7, Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình).