|
Lượt truy cập: 1.306
Tin tức OCOP tỉnh An Giang

Ngày 20-8, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Đề án quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2023. Tổng kinh phí thực hiện đề án 16,9 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, tỉnh và doanh nghiệp.


Ngày 12/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang năm 2020