|
Lượt truy cập: 1.306

Hệ Thống Tổ Chức

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang

Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Du - phường Mỹ Bình - thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang
Điện thoại : 02963.959.399
Email : vpdpxdntm@angiang.gov.vn​

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
1

Nguyễn Sĩ Lâm

Chánh văn phòng

 

nslam@angiang.gov.vn

2

Phạm Thái Bình

Phó Chánh văn phòng chuyên trách

02963.606.299

ptbinh01@angiang.gov.vn

3 Nguyễn Văn Hinh

Chi cục trưởng Chi cục PTNT - Phó Chánh văn phòng

02963.953.082 nvhinh@angiang.gov.vn
4

Nguyễn Trọng Nghĩa

Chuyên viên

0973.456.759

ntnghia04@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Chuyên viên

0983.604.609

ntndiem03@angiang.gov.vn

6

Pham Đức Tân Phú

Chuyên viên

0972.644.633

pdtphu@angiang.gov.vn

7

Huỳnh Thị Thu Như

Chuyên viên

0974.299.391

httnhu@angiang.gov.vn

8

Trương Thị Kiều Oanh

Chuyên viên

0988.050.454

ttkoanh01@angiang.gov.vn

9

Phạm Nhân Qui

Chuyên viên

0783.885.848

pnqui@angiang.gov.vn

10

Trịnh Hoàn Bửu Long

Chuyên viên

0918.420.973

thblong@angiang.gov.vn