|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh

Giai đoạn 2021-2025, An Giang phấn đấu xây dựng 23 xã đạt nông thôn mới nâng cao
(Cổng TTĐT AG)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Trần Anh Thư đã ký quyết định ban hành danh sách, lộ trình 23 xã điểm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, năm 2021 phấn đấu thực hiện 06 xã, bao gồm: Xã Vọng Thê, Tây Phú và Vĩnh Khánh (Thoại Sơn), xã Cần Đăng (Châu Thành), xã Thới Sơn (Tịnh Biên) và xã Tà Đảnh (Tri Tôn); Năm 2022 phấn đấu thực hiện 03 xã, bao gồm: Xã Mỹ Khánh (Long Xuyên), xã Vĩnh Thành (Châu Thành) và xã Phú Lâm (Phú Tân); Năm 2023 phấn đấu thực hiện 08 xã, bao gồm: Xã Vĩnh Châu (Châu Đốc), xã Phú Vĩnh (Tân Châu), xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành), xã Bình Mỹ (Châu Phú), xã Núi Voi (Tịnh Biên), xã Lương Phi (Tri Tôn), các xã Hòa An và An Thạnh Trung (Chợ Mới); Năm 2024 phấn đấu thực hiện 03 xã, bao gồm: Xã Tân An (Tân Châu), xã Mỹ Đức (Châu Phú) và xã Lương An Trà (Tri Tôn); Năm 2025 phấn đấu thực hiện 03 xã, bao gồm: Xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên), xã Hiệp Xương (Phú Tân) và xã Khánh Bình (An Phú).

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan, tham mưu đề xuất UBND tỉnh về cơ chế nguồn vốn hỗ trợ; rà soát nhu cầu, khái toán nguồn vốn nhằm đảm bảo các xã đạt chuẩn theo đúng lộ trình đề ra; Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo lộ trình tại Quyết định này. Tổng hợp theo dõi và báo cáo tiến độ về kết quả và khả năng phấn đấu đạt chuẩn của các xã theo từng năm về Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và UBND tỉnh; Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đưa nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao vào Kế hoạch phát động phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”; Giao các sở, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới nâng cao, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm để hỗ trợ địa phương thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách. Hằng năm cân đối các nguồn kinh phí (kể cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) từ các Chương trình mục tiêu, Dự án thành phần do sở, ban, ngành phụ trách hỗ trợ các xã nông thôn mới nâng cao theo lộ trình tại Quyết định này. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, hỗ trợ về chuyên môn cho các xã trong lộ trình.

Giao UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm nhằm đạt mục tiêu, lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã theo quy định tại Quyết định này. Xây dựng kế hoạch chuyên đề về huy động xã hội hóa nguồn lực; trong đó, tập trung huy động sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong, ngoài tỉnh để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo tăng cường và đổi mới hình thức vận động, tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành công tác thường xuyên và đi vào cuộc sống của người dân nông thôn.

Đề nghị Mặt trận tổ chức quốc gia Việt Nam, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh: Vận dụng nguồn kinh phí từ các Chương trình, Dự án, quỹ phúc lợi, an sinh xã hội, để tiếp tục hỗ trợ cho các điểm xây dựng xây dựng bản cập nhật mới của ấp ủ công việc và duy trì các tiêu chí, nhất là các tổ chức liên quan về: Giao thông, môi trường, nước sạch, bảo mật y tế,…; Phối hợp, hỗ trợ, tăng cường tác vụ tuyên truyền, vận hành, bằng nhiều hình thức nhằm đạt được kế hoạch của chương trình năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Minh Thư (Báo An Giang)

Tải về