|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2021
Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”năm 2021.

Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong hệ thống chính trị. Tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đến người dân vùng nông thôn, cho dân hiểu xây dựng nông thôn mới là “của dân, do dân và vì dân”, tất cả đều phục vụ lợi ích của người dân và là chương trình vận động toàn xã hội tham gia, không phải là chương trình đầu tư của Nhà nước.

Căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ để từng địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng cùng với các phong trào thi đua yêu nước có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia hưởng ứng.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tín đồ trong tôn giáo và quần chúng Nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích yêu cầu nội dung, nhiệm vụ và giải pháp với phương châm “Nhân dân là chủ thể và dựa vào dân để xây dựng nông thôn mới”, “Làm sao cho dân biết hưởng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm…” bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp nguồn lực và chủ động thực hiện nhiệm vụ, tránh ỷ lại, phải đổi mới và thích ứng với cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, mạnh dạn trong đầu tư phát triển kinh doanh; chủ động trong việc chỉnh trang khuôn viên nhà, cửa, sân, vườn…

Qua phong trào thi đua Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ đánh giá, chọn ra 10 tập thể, cá nhân đã đăng ký thi đua có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, để tổng hợp đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen. Vì vậy, các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tỉnh; công ty, doanh nghiệp tỉnh; ban dân vận huyện, thị, thành ủy thực hiện tổ chức triển khai và đăng ký các mô hình, điển hình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” và gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy (qua phòng Đoàn thể và các Hội) trước ngày 15/3/2021 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2021.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2021 được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10./.

Nguồn:QĐ số 1547/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh AG
Phùng Nhung