Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
Theo quyết định 1958/QD-UBND19-10-2010Bộ tiêu chí nông thôn mới ngành xây dựng
31/2009/TT-BXD10-09-2009Thông tư ban hành tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn
32/2009/TT-BXD10-09-2009THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
21 /2009/TT-BXD30-06-2009THÔNG TƯ Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
QCXDVN 01: 2008/BXD 03-04-2008QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG
209/2004/NĐ-CP16-12-2004NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
32/2004/QĐ-BTC06-04-2004QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2004/QĐ-BTC NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2004 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN