Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
366/QĐ-TTg31-03-2012Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015Quyết định
35/2008/NĐ-CP 25-03-2008NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2008 VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGHĨA TRANG
21/2008/NĐ-CP28-02-2008NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
59/2007/NĐ-CP 09-04-2007NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2007 VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
23/2006/QĐ-BTNMT 26-12-2006QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại
12/2006/TT-BTNMT26-12-2006Thông tư hướng dẫn điều kiện hành nghề và hướng dẫn lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép , hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
22/2006/QĐ-BTNMT18-12-2006QUYẾT ĐỊNH Về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường
149/2004/NĐ-CP 27-07-2004NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
256/2003/QĐ-TTg02-12-2003QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020