Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
1620/QĐ-TTg20-09-2011Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"Quyết định
1227/TTg-KTN22-07-2011V/v tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
149/TB-VPCP29-06-2011Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
30/KH-BCĐTW-VPĐP20-05-2011Kế hoạch tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
80/NQ-CP19-05-2011NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020
119/QĐ-TTg18-01-2011Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thông tin truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020Quyết định
1010/QĐ-UBND03-06-2010Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn và thực hiện tốt cơ chế một cửa theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2010 -2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
29 /2009/QĐ-UBND03-08-2009QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định
32/2004/QĐ-BTC06-04-2004QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2004/QĐ-BTC NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2004 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
04/2004/QĐ-BNV16-01-2004QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CỤTHỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN
114 /2003/N§-CP10-10-2003Nghị định của chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường , thị trấn