Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
18/BCĐTW-VPĐP29-03-2012Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM
124/QD-TTg02-02-2012Quyết định Phê duyệt tổng thể quy hoạch sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030Quyết định
840/QĐ-BNN-KTHT25-05-2011Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 2011
1003/QĐ-BNN-KTHT18-05-2011Quyết định v/v Phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2011 - 2020
2442/QĐ-UBND 28-12-2010QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020”
3395/UBND-KT01-11-2010Về việc tăng cường thực hiện tốt quy hoạch và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới.
172/TB-UBND01-11-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị triển khai nội dung đề cương hai quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện, cấp xã.
57/2010/QĐ-TTg 17-09-2010QUYẾT ĐỊNH VỀ MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG KHO DỰ TRỮ 4 TRIỆU TẤN LÚA, NGÔ, KHO LẠNH BẢO QUẢN THỦY SẢN, RAU QUẢ VÀ KHO TẠM TRỮ CÀ PHÊ THEO QUY HOẠCH Quyết định
800/QĐ-TTg 04-06-2010QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
1010/QĐ-UBND03-06-2010Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn và thực hiện tốt cơ chế một cửa theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2010 -2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
1956/QĐ-TTg 27-11-2009QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
31/2009/TT-BXD10-09-2009Thông tư ban hành tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn
32/2009/TT-BXD10-09-2009THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
21 /2009/TT-BXD30-06-2009THÔNG TƯ Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
QCXDVN 01: 2008/BXD 03-04-2008QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG