Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
59/TB-VPCP23-02-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
1589/SNV-TCCC01-11-2010V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn và thực hiện tốt cơ chế một cửa tại UBND xã
1958/QĐ-UBND19-10-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
54/2009/TT-BNNPTNT21-08-2009THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
491/QĐ-TTg16-04-2009QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới