Số Văn bản 170/2005/QĐ-TTg
Ngày Văn bản 08/07/2005
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010
Phân loại
Tải về