Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
26/2001/QĐ-BGDĐT 05-07-2001QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
134/1999/TT-BNN-QLN25-09-1999THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 134/1999/TT-BNN-QLN NGÀY 25 TAHNGS 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIÊN CỐ KÊNH MƯƠNG
5-BXD/ĐT09-02-1993THÔNG TƯ Hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.