Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
04/2004/QĐ-BNV16-01-2004QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CỤTHỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN
256/2003/QĐ-TTg02-12-2003QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
143/2003/NĐ-CP28-11-2003Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
114 /2003/N§-CP10-10-2003Nghị định của chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường , thị trấn
02/2003/NĐ-CP14-01-2003NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về phát triển và quản lý chợ
26/2001/QĐ-BGDĐT 05-07-2001QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
134/1999/TT-BNN-QLN25-09-1999THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 134/1999/TT-BNN-QLN NGÀY 25 TAHNGS 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIÊN CỐ KÊNH MƯƠNG
5-BXD/ĐT09-02-1993THÔNG TƯ Hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.