Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
22/2006/QĐ-BTNMT18-12-2006QUYẾT ĐỊNH Về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường
62/2006/QĐ-BVHTT 23-06-2006QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN SỐ 62/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”
32/2005/QĐ-BGD&ĐT24-10-2005QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
105/2005/NĐ-CP 17-08-2005NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
106/2005/NĐ-CP 17-08-2005NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
170/2005/QĐ-TTg08-07-2005QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010
75/2004/TT-BNN20-12-2004THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆCTHÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC
209/2004/NĐ-CP16-12-2004NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
149/2004/NĐ-CP 27-07-2004NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
32/2004/QĐ-BTC06-04-2004QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2004/QĐ-BTC NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2004 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
04/2004/QĐ-BNV16-01-2004QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CỤTHỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN
256/2003/QĐ-TTg02-12-2003QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
143/2003/NĐ-CP28-11-2003Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
114 /2003/N§-CP10-10-2003Nghị định của chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường , thị trấn
02/2003/NĐ-CP14-01-2003NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về phát triển và quản lý chợ