Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
62/2006/QĐ-BVHTT 23-06-2006QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN SỐ 62/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”
32/2005/QĐ-BGD&ĐT24-10-2005QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
105/2005/NĐ-CP 17-08-2005NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
106/2005/NĐ-CP 17-08-2005NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
170/2005/QĐ-TTg08-07-2005QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010
75/2004/TT-BNN20-12-2004THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆCTHÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC
209/2004/NĐ-CP16-12-2004NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
149/2004/NĐ-CP 27-07-2004NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
32/2004/QĐ-BTC06-04-2004QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2004/QĐ-BTC NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2004 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
04/2004/QĐ-BNV16-01-2004QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CỤTHỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN
256/2003/QĐ-TTg02-12-2003QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
143/2003/NĐ-CP28-11-2003Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
114 /2003/N§-CP10-10-2003Nghị định của chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường , thị trấn
02/2003/NĐ-CP14-01-2003NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về phát triển và quản lý chợ
26/2001/QĐ-BGDĐT 05-07-2001QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở