Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
30/2008/TT-LĐTBXH09-12-2008THÔNG TƯ Hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp địa phương
115/2008/NĐ-CP14-11-2008NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi
36/2008/QĐ-BGDĐT16-07-2008QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
12/2008/QĐ-BCT17-06-2008QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
14/2008/QĐ-BGDĐT 07-04-2008QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ trường mầm non
QCXDVN 01: 2008/BXD 03-04-2008QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG
35/2008/NĐ-CP 25-03-2008NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2008 VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGHĨA TRANG
21/2008/NĐ-CP28-02-2008NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
51/2007/QĐ-BGDĐT31-08-2007QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ trường tiểu học
27/2001/QĐ-BGDĐT 05-07-2007QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia(Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
59/2007/NĐ-CP 09-04-2007NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2007 VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
07/2007/QĐ-BGD&ĐT02-04-2007QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
23/2006/QĐ-BTNMT 26-12-2006QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại
12/2006/TT-BTNMT26-12-2006Thông tư hướng dẫn điều kiện hành nghề và hướng dẫn lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép , hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
55/2006/QĐ-BBCVT25-12-2006QUYẾT ĐỊNH Ban hành Tiêu chuẩn Ngành