Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
1010/QĐ-UBND03-06-2010Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn và thực hiện tốt cơ chế một cửa theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2010 -2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
975/QĐ-UBND28-05-2010QUYẾT ĐỊNH Bổ sung một nội dung tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại
892/QĐ-UBND 17-05-2010QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh, bổ sung lần thứ hai về việc phân công các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
769/QĐ-UBND 21-04-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại Quyết định
41/2010/NĐ-CP 12-04-2010NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
91/QĐ-UBND18-01-2010QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2020 Quyết định
1956/QĐ-TTg 27-11-2009QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
131/2009/QĐ-TTg02-11-2009QUYẾT ĐỊNH Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
31/2009/TT-BXD10-09-2009Thông tư ban hành tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn
32/2009/TT-BXD10-09-2009THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
54/2009/TT-BNNPTNT21-08-2009THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
29 /2009/QĐ-UBND03-08-2009QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định
2448/QĐ-BVHTTDL07-07-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO XÃ
21 /2009/TT-BXD30-06-2009THÔNG TƯ Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
17/2009/UBND-QĐ29-04-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG Quyết định