Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
1692/QĐ-UBND 13-09-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
2798/UBND-KT13-09-2010Về việc tăng cường công tác triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
1575/QĐ-UBND 30-08-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
1561/QĐ-UBND 24-08-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.
2558/UBND-KT20-08-2010V/v triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg về xây dựng nông thôn mới
22/KH-UBND20-07-2010KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
127/TB-UBND 16-07-2010THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 6 tháng đầu năm 2010
126/TB-UBND07-07-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng cuộc họp Ban Điều hành Chương trình Tam nông để kiểm tra việc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tình hình triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg
800/QĐ-TTg 04-06-2010QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
61/2010/NĐ-CP04-06-2010NGHỊ ĐỊNH Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
1010/QĐ-UBND03-06-2010Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn và thực hiện tốt cơ chế một cửa theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2010 -2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
975/QĐ-UBND28-05-2010QUYẾT ĐỊNH Bổ sung một nội dung tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại
892/QĐ-UBND 17-05-2010QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh, bổ sung lần thứ hai về việc phân công các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
769/QĐ-UBND 21-04-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại Quyết định
41/2010/NĐ-CP 12-04-2010NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN