Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
63/2010/QĐ-TTg15-10-2010QUYẾT ĐỊNH Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản Quyết định
163/TB-UBND07-10-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện An Phú về tình hình sản xuất nông nghiệp, sạt lở và xây dựng nông thôn mới.
162/TB-UBND05-10-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu về tình hình sản xuất nông nghiệp, sạt lở và xây dựng nông thôn mới.
2968/UBND-KT 27-09-2010V/v xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình NTM giai đoạn 2010-2020 và kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh trong năm 2010 và năm 2011.
57/2010/QĐ-TTg 17-09-2010QUYẾT ĐỊNH VỀ MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG KHO DỰ TRỮ 4 TRIỆU TẤN LÚA, NGÔ, KHO LẠNH BẢO QUẢN THỦY SẢN, RAU QUẢ VÀ KHO TẠM TRỮ CÀ PHÊ THEO QUY HOẠCH Quyết định
1692/QĐ-UBND 13-09-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
2798/UBND-KT13-09-2010Về việc tăng cường công tác triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
1575/QĐ-UBND 30-08-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
1561/QĐ-UBND 24-08-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.
2558/UBND-KT20-08-2010V/v triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg về xây dựng nông thôn mới
22/KH-UBND20-07-2010KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
127/TB-UBND 16-07-2010THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 6 tháng đầu năm 2010
126/TB-UBND07-07-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng cuộc họp Ban Điều hành Chương trình Tam nông để kiểm tra việc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tình hình triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg
800/QĐ-TTg 04-06-2010QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
61/2010/NĐ-CP04-06-2010NGHỊ ĐỊNH Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn