Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC13-04-2011THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
Số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC13-04-2011Thông tư liên tịch hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Thông Tư
09/2011/QĐ-TTg30-01-2011QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2011- 2015 Quyết định
2442/QĐ-UBND 28-12-2010QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020”
185/TB-UBND11-11-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hành động thực hiện các tiêu chí nông thôn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
172/TB-UBND01-11-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị triển khai nội dung đề cương hai quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện, cấp xã.
3395/UBND-KT01-11-2010Về việc tăng cường thực hiện tốt quy hoạch và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới.
1589/SNV-TCCC01-11-2010V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn và thực hiện tốt cơ chế một cửa tại UBND xã
1958/QĐ-UBND19-10-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Theo quyết định 1958/QD-UBND19-10-2010Bộ tiêu chí nông thôn mới ngành xây dựng
63/2010/QĐ-TTg15-10-2010QUYẾT ĐỊNH Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản Quyết định
163/TB-UBND07-10-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện An Phú về tình hình sản xuất nông nghiệp, sạt lở và xây dựng nông thôn mới.
162/TB-UBND05-10-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu về tình hình sản xuất nông nghiệp, sạt lở và xây dựng nông thôn mới.
2968/UBND-KT 27-09-2010V/v xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình NTM giai đoạn 2010-2020 và kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh trong năm 2010 và năm 2011.
57/2010/QĐ-TTg 17-09-2010QUYẾT ĐỊNH VỀ MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG KHO DỰ TRỮ 4 TRIỆU TẤN LÚA, NGÔ, KHO LẠNH BẢO QUẢN THỦY SẢN, RAU QUẢ VÀ KHO TẠM TRỮ CÀ PHÊ THEO QUY HOẠCH Quyết định