Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 12/01/2018, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy An Giang đã diễn ra Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Tỉnh ủy An Giang dự và chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18/7/2016 của Tỉnh ủy An Giang về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 33/61 xã điểm được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 54%). Cụ thể, có 7 xã đạt 15 đến 18 tiêu chí; có 19 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 02 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí. Đặc biệt, có 4 xã đạt chuẩn trước lộ trình kế hoạch gồm Mỹ Khánh (Long Xuyên); Khánh Hòa (Châu Phú); Thoại Giang, Vĩnh Khánh (Thoại Sơn). 

Theo kế hoạch năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 46/119 (chiếm 38,66%). Trong đó, có 14 xã từ 15 đến 18 tiêu chí; 47 xã đạt đạt từ 10 -14 tiêu chí; 12 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí; không có xã đạt dưới 8 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 14 tiêu chí /xã. 

Tiếp đó, đại diện các sở ngành và địa phương đã tham gia thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện thành công một số nhiệm vụ quan trọng như: sử dụng hợp lý hiệu quả nguồn vốn xây dựng NTM; khai thác tốt các công trình xây dựng cơ bản như trường học, trung tâm học tập cộng đồng. Triển khai Đề án xuất khẩu lao động; giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo lao động gắn với các khu công nghiệp, doanh nghiệp...  

 Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đặc biệt lưu ý công tác thực hiện CT.MTQG về xây dựng NTM phải hướng đến việc nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Do đó, Đồng chí yêu cầu các sở ngành, địa phương cần triển khai quyết liệt các giải pháp như: thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập, ổ định đời sống kinh tế - xã hội trên tinh thần "ly nông bất ly hương". Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả các công trình đầu tư như trường học, trung tâm học tập cộng đồng. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí Thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, thể hiện tình cảm, sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với toàn dân, nhất là đồng bào vùng nông thôn, vùng khó khăn. Do đó, toàn hệ thống chính trị, lãnh đạo chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm "sáng tạo - năng động - quyết liệt - quyết tâm". Không ngừng đúc kết kinh nghiệm, tìm kiếm lựa chọn những giải pháp mạnh mẽ, sâu sắc và có ưu tiên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Lựa chọn những xã NTM kiểu mẫu làm mô hình cho các địa phương còn lại học tập và nâng chất. Trong đó, quyết tâm kêu gọi đầu tư vào khu vực nông thôn nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân từ vật chất đến tinh thần. Có chính sách đào tạo nghề, nâng cao dân trí xem đây là nền tảng của sự phát triển bền vững. Đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững sức chiến đấu của hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong mặt trận giám sát, cũng như vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Kịp thời phát hiện xử lý tiêu cực; khen thưởng, biểu dương những cách làm hay, cá nhân tập thể có đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.          

Hữu Trực

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã