Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tuyên truyền Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại huyện Phú Tân

Chiều ngày 13/11, tại huyện Phú Tân, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp,nông dân, nông thôn cho gần 100 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, xã, thị trấn và Ban giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp, Nông dân sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Tân.

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tuyên truyền Nghị quyết TW 07 khóa X

Các đại biểu tham dự

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tuyên truyền kết quả nổi bật qua 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 07 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong giai đoạn mới; Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua trên địa bàn tình An Giang… Theo đó, thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 07 (khóa X) và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, là bệ đỡ quan trọng giúp kinh tế An Giang tăng trưởng hợp lý, việc ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị, nổi bật là mô hình "cánh đồng mẫu lớn" đã mang lại hiệu quả tích cực, việc ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ giới hóa trong nông nghiệp đã góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giúp Tỉnh duy trì phát triển ổn định nền sản xuất hàng hóa nông nghiệp…

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết, trước hết cần đẩy mạnh, công tác tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"…

Nguyễn Thắng - Kiều Trinh

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã