Xã Định Mỹ (Thoại Sơn) đạt 42/59 chỉ tiêu, 11/20 tiêu chí của Bộ 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2012

Theo Ban điều hành chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, qua kết quả bước đầu điều tra và cập nhật bộ tiêu chí nông thôn mới năm 2012, xã Định Mỹ đã đạt 42/59 chỉ tiêu của bộ 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới như:

hoàn thành, lập quy hoạch sử dụng đất; tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý,  tỷ lệ diện tích đất sản xuất lúa thu hoạch bằng cơ giới, bưu điện; thu nhập bình quân đầu người; phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; y tế xã đạt chuẩn; tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa; trạm y tế và trụ sở UBND xã có nước sạch và nhà tiêu họp vệ sinh; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và thủ tục hành chánh theo cơ chế một cửa; an ninh xã hội được giữ vững…

Bên cạnh đó thực hiện 2 quy hoạch gồm: quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ và quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang khu dân cư hiện có trên địa bàn xã góp phần đưa phát triển nông thôn mới một cách bền vững.

 Kim Cương - ĐTT Thoại Sơn


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã