An Giang: Điều tra, cập nhật tiêu chí nông thôn mới năm 2012

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang vừa có Công văn số 01/BCĐ- VPĐPNTM ngày 14/01/2013 V/v Điều tra, cập nhật tiêu chí nông thôn mới. Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM các huyện, thi xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành điều tra, rà soát, cập nhật đánh giá mức độ đạt tiêu chí NTM năm 2012 ( thời gian hoàn thành chậm nhất 31/01/2013), gửi cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. Căn cứ đề điều tra, cập nhật theo văn bản hướng dẫn số 08/VPĐPNTM ngày 11/01/2013.

Trên cơ sở đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT ( Phòng Kinh tế) chủ trì, phố hợp với Chi cục Thống kê và các phòng chuyên môn cấp huyện phụ trách tiên chí NTM xem xét mức độ đạt từng tiêu chí NTM do xã công bố và có ý kiến cụ thể.( Thời gian kiểm tra hoàn thành trước ngày 08/02/2013).

Sau đợt kiểm tra và có ý kiến thống nhất của các phòng chuyên môn cấp huyện, Phòng Nông nghiệp PTNT ( Phòng Kinh tế) tổng hợp chung mức độ đạt tiêu chí NTM của các xã trong huyện, gửi Chi cục Thống kê huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt. Đồng thời gửi về Cục Thống kê tỉnh và VPĐPCTXDNTM tỉnh trước ngày 22/02/2013 để tổng hợp xin ý kiến đóng góp của  các sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM.

Ban Chỉ đạo CTMTQG XD NTM tỉnh cũng đề nghị các Sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM cử cán bộ chuyên môn hoặc chỉ đạo trong hệ thống ngành dọc hỗ trợ, giúp đỡ cho UBND các xã. thị trấn trong  quá trình điều tra, cập nhật, đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo tính trung thực, phản ảnh đúng thực tế.

 Hồng Ngọc


 


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã