Phú Tân: Định hướng xây dựng các xã nông thôn mới có kinh tế - xã hội phát triển

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 của BCĐ huyện Phú Tân, cho thấy công tác tuyên truyền, vận động ngày càng đi vào chiều sâu, nhận thức cán bộ, người dân ngày càng được phát huy.

Việc triển khai quán triệt Nghị quyết các cấp và tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được chú trọng. Năm 2017, toàn huyện tổ chức 329 cuộc tuyên truyền với 15.711 lượt người tham dự, hình thức phong phú, phù hợp; đồng thời xây dựng, triển khai kịp thời trong nội bộ và nhân dân các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động chuyên đề xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và riêng cho từng năm, qua đó đã tạo sự đồng thuận và chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Để tăng cường chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, BCĐ lồng ghép triển khai và kết luận trong các hội nghị, kiểm tra, chỉ đạo cấp xã tăng cường phối hợp, quán triệt thông suốt trong nội bộ và rộng rãi cho nhân dân đồng tình hưởng ứng; BCĐ NTM huyện ngoài việc thực hiện tốt Quy chế hoạt động còn tham mưu UBND huyện thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ được giao nhất là theo dõi, hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí của ngành và thẩm định kết quả đạt được hàng năm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động số 04 của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề. Riêng năm 2017, huyện ban hành 40 văn bản để các ngành chức năng, Tổ giúp việc, và BQL XD NTM các xã tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cử 284 lượt cán bộ tham dự 03 lớp tập huấn bồi dưỡng lãnh đạo và cán bộ chuyên trách cấp huyện - xã. Qua tập huấn giúp cán bộ cấp huyện, xã chủ động trong công việc; thực hiện tốt hơn trong việc đánh giá, các tiêu chí, chỉ tiêu, lập hồ sơ minh chứng, hồ sơ xét công nhận, đầu tư các công trình thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM theo Quyết định 3379/QĐ-UBND gồm: 01 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 6,25%: Phú Lâm đạt chuẩn xã NTM năm 2017; 01 xã đạt 17 tiêu chí chiếm 6,25%: Phú Bình 01 xã đạt 16 tiêu chí: Tân Hòa, (2 xã này đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí NTM theo QĐ 2361/QĐ-UBND); 01 xã đạt 15 tiêu chí: Hiệp Xương; 3 xã đạt 14 tiêu chí, chiếm 18,75%; 02 xã đạt 13 tiêu chí, chiếm 12,5%; 02 xã đạt 11 tiêu chí, chiếm 12,5%; 04 xã đạt 10 tiêu chí, chiếm 25,0%;  01 xã đạt 09 tiêu chí.

Các tiêu chí, chỉ tiêu cơ bản nhìn chung từng bước được đầu tư, phấn đấu để đạt, nhất là chỉ tiêu không cần vốn, ít vốn... Trong đó, về xây dựng cơ sở hạ tầng: Tiêu chí 2- Giao thông nông thôn, hiện có 16/16 xã đạt tiêu chí. Tiêu chí 3- Thủy lợi có 16/16 xã đạt tiêu chí. Tiêu chí 4- Điện, có 10/16 xã đạt tiêu chí. Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, có 12/16 xã đạt tiêu chí. Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông, qua khảo sát có 16/16 xã đạt tiêu chí.... 09/16 xã đạt tiêu chí 11 về hộ nghèo; 16/16 xã đạt tiêu chí 16 về văn hóa.

Để triển khai, thực hiện theo lộ trình, BCĐ huyện xác định năm 2018, mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cụ thể của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Định hướng xây dựng các xã nông thôn mới có kinh tế - xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại. Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.

Phấn đấu đến cuối năm 2018: xã Hiệp Xương đạt chuẩn nông thôn mới; xã Phú Hưng và Bình Thạnh Đông đạt từ 15 tiêu chí trở lên; xã Phú Thạnh đạt từ 14 tiêu chí trở lên; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Theo đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  như:  Chú trọng đặc biệt việc tuyên truyền, đánh giá mức độ hài lòng của người dân để làm cơ sở lập kế hoạch; tăng cường thường xuyên công tác kiểm tra, tập trung các xã điểm; lổng ghép kiểm tra tiêu chí ngành gắn với địa bàn phụ trách của các thành viên.  BCĐ thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả đạt tiêu chí hàng năm, đảm bảo thông suốt, trách nhiệm, kịp thời. chú trọng khen thưởng các gương tiêu biểu, điển hình, cách làm mới, sáng tạo

Tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án; chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các danh mục công trình giao thông, thủy lợi, trường học, ... đối với xã Hiệp Xương và các xã nằm trong lộ trình NTM. Bám sát phương châm: dễ làm trước, khó làm sau; lựa chọn những công trình cần ít vốn đầu tư làm trước, ưu tiên các tiêu chí tác động trực tiếp sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của huyện, giai đoạn 2016 - 2020; năm " Nông nghiệp 2018", tập trung chuyển đổi cơ câu cây trồng (chuyển trồng cây ăn trái từ đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả; phát triển rau màu) gắn củng cố nâng chất hoạt động Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp). Khuyến khích tăng cường ứng dụng KHCN vào SXNN, từng bước thích ứng với biển đổi khí hậu, tiếp tục mời gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 -NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Triển khai các đầu công việc của UBND huyện năm 2018 gắn với các tiêu chí do ngành phụ trách, phù hợp lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới ; các đơn vị phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện trong năm 2018; tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện tại các xã (nhất là xã Hiệp Xương và các xã điểm theo lộ trình).    Phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư tham gia giám sát, trách nhiệm bảo quản các công trình trên địa bàn; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình làm hàng rào cây xanh, tự xử lý rác thải, đèn đường nông thôn từ đó thay đổi bộ mặt cảnh quan nông thôn.

Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xem đây là nhiệm vụ chính trị địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân (môi trường, văn hóa, BHYT, ANTT..) theo hướng các xã đạt chuẩn NTM cần phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí. Đồng thời, tăng cường đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức cấp xã trong giai đoạn mới; tiếp tục duy trì, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

HP-PT

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã