Tập huấn kỹ năng chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với xây dựng xã nông thôn mới tại Tri Tôn

Trong 2 ngày 23 và 24/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang kết hợp cùng UBND huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn kỹ năng chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với xây dựng xã nông thôn mới cho lãnh đạo các xã thị trấn và các hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu được thông tin một số nội dung như bối cảnh kinh tế nông nghiệp năm 2017 và định hướng sản xuất nông nghiệp thời hội nhập; kiến thức về kinh tế hợp tác, lợi ích và quy trình thành lập, tổ chức hoạt động hợp tác xã kiểu mới. Giới thiệu một số mô hình hợp tác xã hiện nay và một số mô hình xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở nước ngoài. Quản lý nhà nước cấp huyện, xã đối với mô hình hợp tác xã. 

Ngoài ra các đại biểu còn được Liên minh hợp tác xã An Giang triển khai một số quy định của luật hợp tác xã năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành, một số cơ chế chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp. Chuỗi giá trị và vai trò hợp tác xã trong định hướng sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đợt tập huấn nhằm giúp cán bộ lãnh đạo quản lý nắm vững một số kiến thức kỹ năng, từ đó tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể ở địa phương. Phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của các HTX đảm bảo bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của địa phương./.

Châu Phong

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã