Phú Tân: phong trào nông dân sản xuất giỏi góp phần xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2011, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở huyện Phú Tân đã phát huy sức mạnh, góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo đó, phong trào đã thúc đẩy và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, khai thác tiềm năng đất đai, lao động và nguồn vốn của các hộ nông dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hội viên nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh. Năm qua, Toàn huyện có 17.515 nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, nông dân SXKD giỏi cấp cơ sở là 9.300 nông dân, cấp huyện 2.598 nông dân, cấp tỉnh 1.826 nông dân.  


 Trong năm, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng mở 300 cuộc lớp tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật cho 11.337 lượt hội viên nông dân, đồng thời, mở 40 lớp dạy nghề: nuôi thủy sản, nấm rơm, trồng màu, bó chổi, đang giỏ nylon…có 946 HVND dự đạt 473% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 479 hộ vay số tiền 4.732 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, Học sinh, sinh viên và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường.


Những kết quả trên cho thấy, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong phong trào xây dựng và phát triển nông thôn mới. Từ phong trào nông dân sản xuất giỏi, nông dân huyện Phú Tân  đã thể hiện được ý chí vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Thúy Loan (Phú Tân)

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã