Tổng sản lượng lúa năm 2018 của An Giang đạt hơn 3,92 triệu tấn

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, năm 2018 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 681,2 ngàn ha (giảm 18,4 ngàn ha) so năm 2017. Trong đó, diện tích lúa 627,4 ngàn ha (giảm 13,7 ngàn ha) so cùng kỳ. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 62,5 tạ/ha, tăng 3,29% (tăng 1,99 tạ/ha so cùng kỳ. Tổng sản lượng lúa cả năm đạt hơn 3,92 triệu tấn, tăng 42 ngàn tấn.
 

 

Diện tích sản xuất giảm do một phần diện tích chuyển sang trồng cây ăn quả, nuôi thủy sản, chuyển từ màu ngắn ngày sang trồng màu dài ngày, thực hiện đo đạc lại diện tích đất nông nghiệp, xây dựng khu dân cư và công trình phúc lợi xã hội, lưu vụ để điều chỉnh lịch thời vụ.

Trong năm 2018, diện tích trồng mới cây lâu năm tiếp tục được mở rộng, đến nay toàn tỉnh có 16,4 ngàn ha, tăng 7,99% (tăng 1.210 ha) so với năm 2017; trong đó, diện tích cho sản phẩm ước khoảng 11,9 ngàn ha, tăng 8,93% (tăng 973 ha) so năm trước. Tổng sản lượng các loại cây lâu năm đạt gần 209 ngàn tấn, tăng 10,82% (tăng 20,4 ngàn tấn so với năm 2017).

Hải Nhu


CÁC TIN KHÁC:

  Đường nông thôn
  Gặt đập liên hợp
  Nước sạch cho vùng nông thôn
  Cầu treo giao thông nông thôn
  Đường đồng ruộng nông thôn
  Điện nông thôn
  Trường học đạt chuẩn
  Trạm y tế xã