Xem xét kết quả thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vừa hoàn thành đợt giám sát xem xét kết quả thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là một hệ thống chính sách đồng bộ không chỉ khuyến khích các tổ chức tín dụng mạnh dạn đầu tư vốn phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Các quy định hỗ trợ phát triển mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Nghị định là một trong các giải pháp đột phá, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gia tăng sức cạnh tranh góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp.

Tính đến tháng 09/2018, dư nợ đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 34.797 tỷ đồng/Tổng dư nợ trên địa bàn là 64.726 tỷ đồng chiếm 53,76%. Trong đó, tập trung cho vay vào sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết; cho vay sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo nội dung Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang đã chủ động bố trí sẵn nguồn vốn tín dụng khoảng 3.000 tỷ đồng luôn đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho các dự án khả thi.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời gian qua còn gặp phải một số khó khăn như:

Chưa có nhiều dự án, phương án sản xuất kinh doanh phục vụ nông nghiệp sạch xin tiếp cận vốn vay Ngân hàng; Một số dự án xin vay vốn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng chưa đạt yêu cầu, chưa khả thi, chưa chứng minh được thị trường tiêu thụ ổn định, còn chung chung, thiếu hoặc không có tài sản bảo đảm vay vốn... Đây là một trong những căn cứ quan trọng để các Ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cho vay. Từ đó, có ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định số 55, Quyết định 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ.

Các Ngân hàng Thương mại hầu như chưa hiểu rõ về các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

Giá thành các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn Vietgap, Globalgap còn cao chưa phù hợp với thu nhập, mức tiêu dùng của người dân nên mức tiêu thụ sản phẩm còn thấp, chưa khuyến khích được người sản xuất chuyển đổi mô hình trồng, nuôi theo tiêu chuẩn.

Người tiêu dùng còn hoài nghi về các sản phẩm nông nghiệp chưa đạt chuẩn "sạch", có thể do chưa có hệ thống đánh giá kiểm tra nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng, kiểm tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

Qua đó, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy, Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 và các chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo trong thực hiện phải gắn kết chặt chẽ giữa chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn và chính sách tái cơ cấu lại nông nghiệp, nông thôn tạo điều kiện cho nguồn vốn tín dụng có cơ hội tốt, thuận lợi để đầu tư mạnh mẽ vào khu vực này.

Chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp cho các Doanh nghiệp, Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn./.

 

VŨ HÙNG

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã