Thống nhất điều chỉnh danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nguồn vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn Tân Châu

Ngày 01/02/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất với Tờ trình số 786/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc cắt giảm 01 dự án cũ để bổ sung 02 dự án mới trong nội bộ xã Phú Lộc là phù hợp với hiện trạng, tình hình thực tế của địa phương và không làm tăng tổng số kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã giao cho địa phương theo Quyết định số 3111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, các dự án đề nghị bổ sung đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện đầu tư theo quy định của Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ.

Đồng thời, để tạo điều kiện cho địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đồng thời sử dụng có hiệu quả và hết nguồn vốn ngân sách trung ương đã được phân bổ trong năm 2017.

Qua đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương trên địa bàn thị xã Tân Châu làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; đồng thời báo cáo cụ thể gửi Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất./.

VŨ HÙNG 

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã