Chủ trương cho Long Xuyên và Thoại Sơn xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất giống cá tra

Ngày 2/2, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi trong chuyến khảo sát tình hình triển khai các mô hình sản xuất cá tra giống tại Thoại Sơn và Long Xuyên về việc tham gia vào Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 03 cấp, chất lượng cao của tỉnh.

Theo thông báo này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi đồng ý chủ trương cho Long Xuyên xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất giống cá tra với quy mô diện tích 100 ha như đã quy hoạch. Vì vậy, UBND thành phố Long Xuyên phải thực hiện nhanh việc công bố quy hoạch.

Khi triển khai xây dựng, UBND thành phố Long Xuyên phải hỗ trợ Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh và chủ động thỏa thuận với doanh nghiệp phương thức thuê hoặc mua đất, nhà nước chỉ giữ vai trò kiến tạo - hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND tình.

Đồng thời đồng ý chủ trương cho Thoại Sơn xây dựng vùng sản xuất giống cá tra chất lượng cao với quy mô diện tích 242 ha. Do đó, giao Thoại Sơn khẩn trương tổ chức lập dự án và làm chủ đầu tư dự án, về nguồn vốn thực hiện được hỗ trợ từ nguồn Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Lưu ý, lồng ghép việc đầu tư hạ tầng với các công trình xây dựng nông thôn mới để tiết kiệm nguồn vốn đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở từ hai chủ trương trên, tổ chức rà soát, điều chỉnh việc quy hoạch sử dụng đất của Long Xuyên và Thoại Sơn trước mắt thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh để thuận lợi trong việc thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chọn 01 hộ nông dân có điều kiện tốt (cơ sở vật chất, kinh nghiệm, vốn đối ứng…) trong việc sản xuất giống cá tra để xây dựng mô hình ứng dụng quy trình sản xuất giống cá tra đạt chất lượng cao, đạt tỉ lệ sống cao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức rà soát lại 04 điểm: Long Xuyên, Thoại Sơn, Tân Châu, Châu Phú trong việc triển khai Đề án giống cá tra 03 cấp xem khả năng đáp ứng của các điểm này như thế nào so với nhu cầu để có hướng xử lý và đề xuất kịp thời.

Nguồn: TB Số: 49/TB-VPUBND  ngày 02 tháng 02 năm 2018
Hải Nhu

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã