An Giang: Hỗ trợ trên 12 tỷ đồng thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín”

Ngày 26/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín.

Theo đó, hỗ trợ thực hiện dự án "Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín" do Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Sơn Huy chủ trì với kinh phí thực hiện 12.367.292.000 đồng. Trong đó: nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ 522.635.000 đồng; Kinh phí từ các nguồn khác: 11.844.657.000 đồng. 
Ảnh minh họa. Nguồn: baocongthuong.com.vn

Mục tiêu của dự án nhằm áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chăn nuôi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất theo hướng phát triển trang trại bền vững, áp dụng quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hợp vệ sinh, sạch bệnh và không dùng các chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh ở vùng nông thôn theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Cụ thể, thử nghiệm quy trình nuôi gà thịt an toàn với quy mô 04 chuồng và diện tích mỗi chuồng là 1.500m2 (15m x 100 m) nhằm cung cấp sản phẩm gà an toàn dịch bệnh cho thị trường. Mỗi chuồng gà đuợc đầu tư xây dựng theo hệ thống trại gà thịt lạnh. Tỷ lệ sống 97%, số lượng gà thả nuôi bình quân 18.000 con gà/chuồng/vụ, số lượng gà khi thu hoạch là 17.460 con/chuồng/vụ. Trọng lượng gà lúc xuất chuồng đạt bình quân từ 2,7-3,2 kg/con.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hỗ trợ, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án theo theo tiến độ dự án, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định hiện hành. Nếu sau ngày 30/4/2018, Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Sơn Huy vẫn chưa thực hiện dự án hoặc nếu sau ngày 31/01/2019 Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Sơn Huy vẫn chưa hoàn thành dự án "Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín" thì không được hỗ trợ./.

Nguồn: QĐ số 185/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
Công Gion

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã